Brand

Uw tent wordt verzekerd tegen Brand en aanverwante gevaren. Dit omhelst echter meer dan enkel brand, maar ook ontploffing en blikseminslag.
Opgelet: Wees wel altijd aandachtig op de voorwaarden die opgelegd worden van de tentenbouwer uit. Zo zal er normaalgezien een algemeen verbod zijn om vuur te maken of een friteuse te gebruiken in de tent of in een bepaalde straal. Deze voorwaarden worden ook overgenomen in de verzekeringsovereenkomst. Let ook op gestalde voertuigen in de tenten en op de verwarmingsvoorschriften.

Algemene Voorwaarden:

A.  Op grond van de algemene zowel als de bijzondere voorwaarden verbindt tentverzekering.be
zich ertoe de verzekerde* schadeloos te stellen voor de schade die aan de verzekerde
goederen* veroorzaakt wordt door de volgende gevaren :

1) brand met uitsluiting van :

• gehele of gedeeltelijke vernieling van in of op een vuurhaard gevallen, geworpen of
gelegde voorwerpen,

• brandvlekken, met name op linnen en kledingstukken,

• bovenmatige hitte, nabijheid van of aanraking met een licht- of warmtebron,
uitwasemingen, wegspringen van brandstoffen, zelfontbranding en gisting, die schade
veroorzaken zonder dat er ontvlamming is ontstaan;

2) ontploffing, met uitsluiting van :

• hydraulische slagen, zowel van water als van andere vloeistoffen,

• barsten of scheuren veroorzaakt aan toestellen of ketels door slijtage of oververhitting,
breuken te wijten aan de door warmte of vorst veroorzaakte uitzetting van het water of
aan de middelpuntvliedende kracht of aan andere uitwerkingen van mechanische
krachten,

• schokgolven te wijten aan de snelheid van welk toestel ook of veroorzaakt door
ontploffingen* die niet gedekt zijn door het contract;

3) ontploffing van springstoffen

4) inwerking van de bliksem op goederen, andere dan elektrische toestellen en installaties,
elektronische componenten* en elektronische toestellen;

6) aanraking :

• met door de bliksem getroffen voorwerpen,

• met lucht- of ruimtevaartuigen of met delen daarvan, met voorwerpen die eraf of eruit
vallen alsook met andere goederen die bij die gelegenheid weggeslingerd of
omvergeworpen worden dit alles voor zover de verzekerde* noch eigenaar, noch
bewaker is van de genoemde lucht- of ruimtevaartuigen.

B.  Ook wanneer het schadegeval zich buiten de verzekerde goederen voordoet, strekt de
verzekeringsdekking zich uit tot de schade die aan deze goederen is veroorzaakt door :

1) verlening van hulp of enig dienstig middel tot het blussen, het behoud of de redding,

2) afbraak of vernietiging bevolen om verdere uitbreiding van de schade te voorkomen

3) instorting als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een schadegeval,

4) gisting of zelfontbranding gevolgd door brand of ontploffing*,

5) hitte, rook, bijtende dampen en iedere verspreiding van giftige, bijtende of bederf
veroorzakende elementen, stoffen of agentia die rechtstreeks en uitsluitend uit een
schadegeval voortkomen.

C.  De waarborgen worden aangevuld door de in de bijzondere voorwaarden voorziene bijkomende
waarborgen.