Vandalisme

Uw tent is voor iedereen een attractie. Dus ook voor vandalen. De schade die zij kunnen berokkenen aan uw tent is niet te overzien. Mits de nodige beveiliging in acht te nemen, zorgen wij er voor dat de schade door vandalenstreken vergoed worden.

Algemene Voorwaarden:

A.  Op grond van de algemene zowel als de bijzondere voorwaarden verbindt tentverzekering zich ertoe de verzekerde schadeloos te stellen :

1) voor de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goederen veroorzaakt wordt :

a) door personen die, zelfs als ze er niet rechtstreeks bij betrokken zijn, aan arbeidsconflicten deelnemen,

b) door oproer, door volksbewegingen,

c) door daden van vandalisme of van kwaadwilligheid, in zoverre de vergoeding van die schade al niet krachtens andere bepalingen van deze polis verzekerbaar is,

d) die zou voortvloeien uit maatregelen die in de voornoemde gevallen door een wettelijk gevormd gezag genomen zijn om de verzekerde goederen te beveiligen en te beschermen;

2) voor de verzwaring van de krachtens andere bepalingen van het contract reeds verzekerde schade wanneer die verzwaring uit een van de voornoemde omstandigheden voortvloeit.

B.  Deze waarborg wordt aangevuld door de in de bijzondere voorwaarden voorziene bijkomende waarborgen.

C.  Tentverzekering behoudt zich het recht de huidige waarborg te allen tijde te schorsen met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen die ingaat op de dag na de afgifte bij de post van de kennisgeving van de schorsing of van de buitengerechtelijke akte die deze schorsing bevat.


UITSLUITINGEN

Van de verzekering zijn uitgesloten :

1)  de schade van esthetische aard, met name door graffiti of wild aanplakken;

2)  het verlies of de schade die veroorzaakt wordt door of bij diefstal, poging tot diefstal, plundering;

3)  het verlies van vloeistoffen of gassen waarvan de verzekerde tent door middel van leidingen voorzien wordt;