Elektriciteitsrisico

Een stroomstoot door overspanning kan nare gevolgen hebben voor uw installaties of voor de verwarming die opgesteld staat bij uw tent. Voor zover voorzien, zorgen wij ervoor dat ook deze meeverzekerd zijn tijdens uw event. U kan ook altijd een uitbreiding aanvragen voor uw totale inrichting zoals uw muziekinstallatie of uw elektrische sturing van uw event.

Algemene Voorwaarden:

A.  Op grond van zowel de algemene als de bijzondere voorwaarden verbindt tentverzekering zich ertoe de verzekerde schadeloos te stellen voor de veroorzaakte schade aan elektrische apparaten, machines en motoren en aan hun toebehoren die gebruikt worden voor de productie of de exploitatie (met uitsluiting van alle koopwaar), alsook aan de elektrische installaties die deel uitmaken van de tent:
 
a) door de inwerking van de elektriciteit (onder andere kortsluiting, overstroom, overspanning, toevallige overbelasting) of van de bliksem, met inbegrip van de atmosferische elektriciteit,

b) door brand of ontploffing die in de beschadigde apparatuur ontstaan is, voor zover :

• die apparaten, machines, motoren en leidingen deel uitmaken van de verzekerde goederen,

• hun werkingsregime het door de constructeur vermelde nominale regime niet overtreft,

• de voor de exploitatie geldende wettelijke voorschriften worden nageleefd.

B.  Deze waarborg wordt aangevuld door de in de bijzondere voorwaarden voorziene bijkomende waarborgen.

UITSLUITINGEN

Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bedongen, is van de verzekering uitgesloten, de schade :

a) aan elektronische uitrusting voor administratieve en boekhoudkundige gegevensverwerking en aan telefooncentrales;

b) aan inductieovens en elektrolyse-installaties;

c) aan zekeringen, relais, verwarmingsweerstanden, lampen van allerlei aard, elektronenbuizen, delen in glas en aan elektronische componenten wanneer alleen die componenten beschadigd zijn;

d) aan ondergrondse leidingen die enkel bereikbaar zijn door grondwerken;

e) veroorzaakt door slijtage , een eigen gebrek of enige mechanische functiestoornis;

f) veroorzaakt door het binnendringen van vloeistoffen, gassen of vaste stoffen in de toestellen.